สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน Archive

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน พร้อมแบบประเมินและคู่มือการประเมิน

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที 3 และ 6 เป็นการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนที่จำเป็นในการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบของการประเมินจากหลายแหล่ง (Multi-rater Approach) และการประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย (Multimethod) ซึ่งมีเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ดังนี้ 1. คู่มือการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน 2. แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ประกอบด้วย 2.1 เกณฑ์การประเมินสำหรับครูผู้สอนประเมินนักเรียน 2.2 แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนประเมินตนเอง 2.3 แบบบันทึกผลการประเมิน 1. วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียนสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา ผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ฐานคิดของการสร้างแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 …